Enquêtes‎ > ‎Opstellen‎ > ‎Quota Beheer‎ > ‎

Cross-quota en onafhankelijke quota

Het volgende voorbeeld toont aan hoe dezelfde quota-condities gedefinieerd kunnen worden met onafhankelijke quota (niet gekoppeld) en met cross-quota (gekoppeld).

1.1 Uitgangspositie

Ongeveer 600 oudere smartphone-gebruikers zullen geïnterviewd worden. De ene helft dient vrouwelijk te zijn, de andere helft mannelijk. Verder dient een derde de leeftijd 50-59 te hebben, een derde de leeftijd 60-69 te hebben en een derde 70+ te zijn.

1.2 Enquête Screener

De informatie die nodig is voor het quota management moet eerst verzameld worden. Dit moet gedaan worden in het eerste gedeelte van de enquête, de zogenaamde screener. Voor het bovenstaande voorbeeld, hebben we drie vragen nodig: een over het geslacht, een over de leeftijd en een over het gebruik van smartphones.


The controle op de quota werkt automatisch, zodra alle benodigde vragen uit de screener beantwoord zijn.

1.3 Versie 1: Onafhankelijke quota (niet gekoppeld)

In deze versie worden alle onafhankelijke quota voor elke groep apart opgesteld. In ons voorbeeld hebben we 300 mannelijke en 300 vrouwelijke respondenten nodig, 200 respondenten tussen de 50-59 jaar oud, 200 respondenten tussen 60 en 69 jaar oud en 200 respondenten ouder dan 70 jaar oud. In Survalyzer dienen de quota er zo uit te zien: 


1.3.1 Screen-out bij onafhankelijke quota

De uitgangspositie geeft aan wie er binnen het quotum valt. En dus ook wie niet deel mag nemen aan het onderzoek. In ons voorbeeld zijn dat mensen die jonger dan 50 jaar oud zijn en/of die geen smartphone gebruiken. Om deze deelnemers uit te sluiten van het onderzoek krijgen ze de status screen-out en worden ze doorgestuurd naar een screen-out pagina.

Bij onafhankelijke quota kan elke deelnemer in meerdere quotagroepenvallen, of juist in een enkele quotumgroep. Om deze reden is het niet mogelijk om de screen-out te koppelen aan de quota-instellingen. Voor onafhankelijke quota dient de screen-out in de enquête zelf ingesteld te worden. Dit is mogelijk door een element ‘Doorsturen naar URL’ toe te voegen na de laatste screener-vraag.De screen-out condities dienen ingesteld te worden als filter voor het element ‘Doorsturen naar URL’. In ons voorbeeld wordt ‘Doorsturen naar URL’ uitgevoerd wanneer de smartphone-vraag niet is beantwoord met ‘ja’ of wanneer de leeftijd lager is dan 50. 

1.3.2 Quota overzicht in Versie 1 (onafhankelijke quota)

Het quotaoverzicht is zichtbaar op de pagina ‘Opstellen’, bij de vragenlijstinstellingen. Wanneer de enquête gestart wordt, ziet het er als volgt uit:


Omdat de onafhankelijke quota gekoppeld zijn aan twee verschillende vragen, zijn er geen 600 maar 1200 deelnemers ingesteld als aantal (de som van alle onafhankelijke quota). Wanneer een deelnemer, bijvoorbeeld aan 61-jarige, vrouwelijke smartphonegebruiker de enquête invult, zullen alle quota waar deze deelnemer aan voldoet, opgehoogd worden met 1. In dit voorbeeld dus de quotum voor het geslacht ‘vrouw’ en voor de leeftijd tussen 60 en 69. Ook zal de deelnemer twee keer geteld worden.

1.3.3 Verschil tussen de twee ‘quota vol’-mogelijkheden bij onafhankelijke quota

Wanneer de quota is gedefinieerd, is het mogelijk om de optie te kiezen "Als een van de quota voor de deelnemer vol is, markeer de vragenlijst als “quota vol" en…” . Bijvoorbeeld, wanneer deze optie is gekozen, kunnen alleen 300 vrouwen dit onderzoek beantwoorden, zelfs als het quota voor de leeftijd niet vol is. Op het einde, wanneer alle quota vol zijn, kunnen precies 600 respondenten de hele vragenlijst invullen.

Wanneer de optie "Als alle quota voor de deelnemer vol zijn, markeer de vragenlijst als “quota vol” en…” geselecteerd is, kunnen meer dan 300 vrouwen het volledige onderzoek invullen, als het leeftijdsquota niet vol is. Op het einde, als alle quota vol zijn, is het mogelijk om duidelijk meer dan 600 deelnemers (maar niet meer dan 1200 deelnemers) te hebben die de hele enquête invullen.

1.4 Versie 2: cross-quota (gecombineerd)

Bij het gebruik van crossquota worden alle quota-condities gecombineerd (= gekruist), zodat elke deelnemer in slechts één quota kan overeenkomen. In ons voorbeeld worden de quota voorwaarden geslacht en leeftijd gekruist. Twee geslachten vermenigvuldigd met drie leeftijdsgroepen resulteren in zes combinaties, wat zes quota betekent om te definiëren. Daarnaast moeten we het gebruik van het smartphone in het quotum toevoegen, maar in dit geval wordt slechts één antwoord geaccepteerd, zodat het aantal te bepalen quota niet groter wordt en zes blijft. In Survalyzer wordt dit quotum als volgt gedefinieerd:

1.4.1 Screen-outs bij cross-quota

Wanneer alle screenout-criteria (in ons voorbeeld gebruik van smartphones en leeftijd) in het crossquota zijn geïntegreerd, betekent een uitschakeling dat de deelnemer niet overeenkomt met een quotum. Wanneer niet alle screenout-criteria binnen het cross-quota liggen, moeten deze ontbrekende screenout-criteria worden gedefinieerd in de enquête (zoals beschreven in onafhankelijke quota)

1.4.2 Quotaoverzicht voor cross-quota

Het quotaoverzicht is zichtbaar op de pagina ‘Opstellen’ bij de vragenlijstinstellingen, en toont exact 600 deelnemers als basis.


Omdat elke deelnemer slechts aan een quotum kan voldoen, is de som van het deelnemersaantal exact 600, en elke voltooid interview zal het deelnemersaantal met +1 doen toenemen. Wanneer alle quota vol zijn, zullen er exact 600 deelnemers zijn geweest die de enquête hebben ingevuld.

1.4.3 Verschil tussen de twee ‘quota vol’-opties voor cross-quota

Omdat elke deelnemer slechts één cross-quota kan overeenkomen, worden beide opties voor "quota vol" hetzelfde behandeld. Als het bijbehorende quotum vol is, dan is er geen ander overeenstemmend quotum over. Daarom is "Als een van de quota vol…" hetzelfde als "Als alle quota…" .