Enquêtes‎ > ‎Opstellen‎ > ‎Enquête-inhoud‎ > ‎

Vraagtypes

Enkelekeuze en meerkeuze


Bij vraagtype enkelekeuze kiest de deelnemer exact één antwoord uit de gegeven antwoordmogelijkheden. De enkelekeuzevraag wordt ook wel 1-antwoordvraag of 1-keuzevraag genoemd. De enkelekeuze wordt optisch duidelijk gemaakt door gebruik van ronde keuzeknoppen oftewel radiobuttons. Bij vraagtype meerkeuze kiest de deelnemer één of meerdere antwoorden uit de gegeven antwoordmogelijkheden. Dit vraagtype wordt ook wel meerdereantwoordenvraag genoemd. De meerkeuze wordt optisch duidelijk gemaakt door gebruik van vierkante keuzebuttons, de zogenaamde selectievakjes of checkboxes.

Aan de rechterkant kunt u de detailgegevens van de vragen vastleggen. Rechtsboven kunt u de code invoeren waarmee de vraag geïdentificeerd kan worden, bijvoorbeeld bij de analyse en verwerking van de gegevens. Iedere code kan slechts eenmaal per enquête gebruikt worden. In het tekstveld daaronder voert u de tekst van de vraag in. Als u in het tekstveld klikt, verschijnt rechtsboven de link naar de teksteditor. In de teksteditor kunt u uw vraag schrijven en opmaken. Onder de vraagtekst kunt u de volgende opties selecteren: Verplichte vraag' (zie Gegevensvalidatie) en 'Antwoordopties randomiseren'.

De antwoordmogelijkheden schrijft u in de daaronder volgende tekstvelden. De link naar de teksteditor (steeds rechtsboven) geeft u de mogelijkheid om uw antwoordtekst op te maken. Uiterst rechts naast het tekstveld staat een icoon. Dit icoon klikt u aan als u meer instellingen wilt definiëren. U kunt bijvoorbeeld een code toekennen aan de betreffende antwoordmogelijkheid. Ook kunt u een tekstveld toevoegen aan de antwoordmogelijkheid. Wanneer een enkele- of meerkeuzevraag (kan ook matrixvraag betreffen) een antwoordoptie bevat met een tekstveld, kan het tekstveld ingesteld worden als verplicht. Hierdoor wordt de respondent verplicht om het tekstveld in te vullen – mits de relevante antwoordoptie is aangevinkt. Bij vraagtype meerkeuzevraag kunt u de betreffende antwoordmogelijkheid definiëren als een antwoord dat andere antwoorden uitsluit. En bij beide vraagtypes – enkelekeuze en meerkeuze – kunt u een filter definiëren dat het tonen en verbergen van de betreffende antwoordmogelijkheid dynamisch stuurt.

Meer antwoordmogelijkheden voegt u toe met een klik op de knop 'Antwoordoptie toevoegen'. U kunt antwoordmogelijkheden verwijderen met een klik op het x-icoon rechts van het betreffende tekstveld. Als u een wat langere lijst antwoordmogelijkheden in één keer wil toevoegen, dan kan dat door kopiëren en plakken. Selecteer de voorbereide tekst, druk op Ctrl+C (kopiëren naar het klembord van uw computer). Klik in het bovenste tekstveld voor antwoordmogelijkheden en voeg de tekst in met Ctrl+V. Bij iedere regelovergang (harde return) in de oorspronkelijke tekst wordt een nieuwe antwoordmogelijkheid gegenereerd. U kunt de volgorde van de antwoordmogelijkheden wijzigen. Klik daarvoor op het icoon links naast het tekstveld, houd de muisknop ingedrukt en sleep de antwoordmogelijkheid naar de gewenste (drag&drop).

Verder kunt u nu nog een filter voor de vraag definiëren. Dat doet u helemaal onderaan aan de rechterkant. Het filter stuurt automatisch het tonen of verbergen van de vraag, afhankelijk van bijvoorbeeld de antwoorden op voorgaande vragen.

Horizontale/Verticale uitlijningEr bestaat de mogelijkheid om de antwoordmogelijkheden horizontaal uit te lijnen, zodat deze naast elkaar worden weergegeven. Standaard worden de antwoordmogelijkheden van enkelekeuze- en meerkeuzevragen verticaal uitgelijnd.

Toelichtingsteksten bij vraag

U kan een toelichting op een vraag toevoegen om meer informatie over een vraag te geven. Dit geeft de mogelijkheid om voorbeelden te geven of de deelnemer van advies te voorzien over de vraag. Een toelichting kan bij elk vraagtype worden toegevoegd.

De tekst van de toelichting zal niet in de rapporten worden opgenomen. Op de pagina Vormgeving kan de opmaak van de toelichtingstekst worden ingesteld. Dit kan ook in een huisstijlsjabloon.

Matrixvraag
Het matrixvraagtype laat meerdere, soortgelijke vragen (bijvoorbeeld meerdere vragen of uitspraken met altijd dezelfde keuzes) toe in een gedeelde matrix met rijen en kolommen. U kunt kiezen of de vragen een keuze zijn, meerdere keuzes of een selectielijst voor hun gegeven antwoorden (binnen de kolom). U kunt ook zowel de rijen als de kolommen randomiseren.

U kunt de rijen en kolommen structuren zoals u met de keuzes voor enkele-en meerkeuzevragen doet. Hetzelfde geldt voor de vraagtekst, de code van de vraag en het vragenfilter. Een gedetailleerde beschrijving vindt u in het vorige gedeelte, 'Enkele en meerkeuze'. Houd er rekening mee dat wanneer u de mogelijkheid toestaat om tekst in te voeren ("toelaat tekstinvoer" in de afzonderlijke rijen en kolommen) in de kolom als antwoord, wordt het extra tekst vak in de kolommen gemaakt in plaats van onder de selectieknoppen. 

Het ontwerp van de matrixvraag kan alleen worden gewijzigd door het gebruik van CSS. Om iedereen te helpen het ontwerp te kunnen veranderen, bieden wij nuttige CSS-snippets op onze FAQ-pagina.

Kolom groepen

Voor matrix vragen is het mogelijk om kolomgroepen toe te voegen. Hierbij wordt het mogelijk om meerdere informatie binnen één vraag te vragen. Dit wordt soms "multi matrix" -vraag genoemd. Een nieuwe kolomgroep kan worden toegevoegd door op de knop "Kolomgroep toevoegen" te drukken. Wanneer een nieuwe kolomgroep wordt aangemaakt, wordt een nieuw veld weergegeven zoals "Kolomgroep 1" en "Kolomgroep 2" enzovoort. Met deze velden is het mogelijk om een koptekst voor die kolomgroep te definiëren. Voor elke kolomgroep is het mogelijk om individueel te definiëren welk vragen type u wilt gebruiken. Hier kunnen we ook enkele keuze, meerkeuze of selectielijst gebruiken.

Een voorbeeld:

U wilt meerdere bedrijven vergelijken door middel van meerdere criteria. Bijvoorbeeld, u wilt ze vergelijken door middel van "variëteit van goederen" en "levertijden". In dit geval moet u één rij per bedrijf en één kolomgroep per criteria maken. Vervolgens moet u de cijferschaal toevoegen aan de kolomgroepen. 

De vraag zou er zo uitzien:


Zoals u in de screenshot kunt zien, kunnen twee enkele kolomgroepen heel veel ruimte op een scherm maken. Dit kan opgelost worden door gebruik te maken van een selectielijst voor elke kolomgroep:

Semantisch DifferentieelHet vragen type "Semantische Differentieel" is een speciale vorm van de matrixvraag. Daar kunt u een label aan elke kant van de enkele keuze schaal definiëren. Een typisch voorbeeld voor een semantisch verschil zijn paren oppositioneel adjectieven, zoals groot en klein, licht en donker of sterk en zwak. De deelnemer wordt gevraagd om een ​​object of object te beoordelen door middel van een van deze adjectieven en om zijn antwoord dienovereenkomstig te stellen. Daarom staat dit ook bekend als polariteitsprofiel.

In Survalyzer is het mogelijk om labels (ook zinnen mogelijk) links en rechts van de schaal te hebben. Ook kan het aantal en de inhoud van kolomkoppen vrij worden gedefinieerd. In tegenstelling tot de normale matrixvraag, is de schaal voor alle deelnemers hetzelfde. Randomisatie is niet mogelijk. Het is altijd een enkele keuze schaal. Alleen de rijen kunnen gerandomiseerd worden. Er is de mogelijkheid om de deelnemer te dwingen de vraag te beantwoorden (verplichte vraag) en het is mogelijk om een ​​N / A kolom aan de rechterkant van de schaal toe te voegen.

Schuifbalk
Met het schuifbalk vraagtype kunnen deelnemers nauwkeurig een antwoord kiezen uit de gegeven keuzes in een enkele keuzevraag. In tegenstelling tot enkele keuzevragen, worden er geen knoppen gecreëerd om te klikken om antwoorden te geven. In plaats daarvan maakt het een horizontale balk met een schuifregelaar die met de muis (of vinger op een aanraakscherm) kan worden verplaatst naar de gewenste keuze. Er zijn twee mogelijkheden om de antwoordkeuzes te definiëren. Aan de ene kant hebben we de discrete schuifbalk die op dezelfde manier werkt als een enkele keuzevraag, en aan de andere kant hebben we de continue schuifbalk waar een maximum en een minimumnummer moet worden gedefinieerd.

Houd er rekening mee dat het randomiseren van deze keuzes niet mogelijk is voor dit soort vragen.

Discreet

De keuzes worden op dezelfde manier als de keuzes in een enkele keuzevraag gesteld. Hetzelfde geldt voor de vraagtekst, de code van de vraag en het vragenfilter. Een gedetailleerde beschrijving vindt u in het eerste sub stuk "Enkele keuze en Meerkeuze. Let er ook op dat de optie om een extra tekst vak toe te staan ("toestaan tekstinvoer" in de keuzes van een enkele keuzevraag) niet beschikbaar is in een schuifbalk vraag.

Wanneer de schermbreedte onder een gedefinieerde breedte komt, worden de waarden in plaats van de labels getoond, zodat de breedte op zijn meest efficiënte manier gebruikt wordt.

Doorlopend

De keuzes voor de doorlopende schuifbalk worden ingesteld wanneer een maximum en een minimum voor deze vraag is gedefinieerd. Een doorlopende schuifbalk kan alleen nummers tonen als een waarde en een label. Afhankelijk van de informatie die u wilt verzamelen, kunnen de stappen tussen het minimum en het maximum twee cijfers na de komma hebben. De waarde die de geselecteerde deelnemer kan zien bovenop de schuifbalk, als de optie "Toon waarde" is geactiveerd. Let er ook op dat de optie om een extra tekst vak toe te staan ("toestaan tekstinvoer" in de keuzes van een enkele keuzevraag) niet beschikbaar is in een schuifbalk vraag.

Open vraag


Bij vraagtype 'Open vraag' kan de deelnemer een antwoord in vrije tekst intikken in het betreffende tekstveld. Het tekstveld is beschikbaar in 3 verschillende maten: 'klein' = één regel hoog, en smal; 'middel' = één regel hoog, en breed; 'groot' = vijf regels hoog, en over de gehele toonbreedte van het beeldscherm.

Aan de rechterkant kunt u de detailgegevens van de vragen vastleggen. Rechtsboven zet u de code waarmee de vraag geïdentificeerd kan worden, bijvoorbeeld bij de analyse en verwerking van de gegevens. Iedere code kan slechts eenmaal per enquête gebruikt worden. In het tekstveld daaronder voert u de tekst van de vraag in. Als u in het tekstveld klikt, verschijnt rechtsboven de link naar de teksteditor. In de teksteditor kunt u uw vraag schrijven en opmaken. Onder de vraagtekst en de veldgroottedefinitie kunt u de optie 'Verplichte vraag' kiezen.

Verder kunt u nu nog een filter voor de vraag definiëren. Dat doet u helemaal onderaan aan de rechterkant. Het filter stuurt automatisch het tonen of verbergen van de vraag, afhankelijk van bijvoorbeeld de antwoorden op voorgaande vragen.

E-mailHet vraagtype ‘E-mail’ is een open vraag waarbij het antwoord van de deelnemer gevalideerd wordt. Op deze manier wordt afgedwongen dat de deelnemer deze vraag beantwoordt met een e-mailadres.
  
Een gedetailleerde beschrijving van alle mogelijke instellingen van een open vraag staat in het vorige hoofdstuk "Open vraag".

Datum


Het vraagtype Datum voegt een vraag toe met een validatie van de invoer. De deelnemer mag alleen een datum invoeren in het tekstveld. Bij de vraag kunt u ook een eerste en laatste datum invoeren als een extra validatie.

De respondent kan via een kalendar een datum kiezen.

Meer informatie over open vragen kunt u terugvinden in het onderdeel Open vraag

Rangorde


Bij vraagtype rangorde of ranking moeten de deelnemers antwoordmogelijkheden in de naar hun idee juiste volgorde zetten. Bij dit vraagtype is in eerste instantie een lijst antwoordmogelijkheden met daarboven een stippellijn en een leeg veld te zien. Met drag&drop of door klikken op de afzonderlijke antwoordmogelijkheden kunnen deelnemers antwoordmogelijkheden uit de lijst in het rankinggebied boven de stippellijn zetten.

De detailgegevens van de vraag legt u ook meteen vast, net zoals bij het type enkelekeuzevraag. Onder 'Aantal rangen' kunt u bepalen hoeveel antwoordmogelijkheden maximaal in volgorde gezet kunnen worden.

Tekstblok


Het tekstblok is een enquête-element dat geen antwoord van de deelnemer verwacht. Er zijn geen buttons of tekstvelden te zien. Tekstblokken worden bijvoorbeeld gebruikt voor een welkomsttekst aan het begin, voor toelichting tussen de vragen of als voetnoot onder een vraag. Een speciaal tekstblok is de bedankpagina aan het einde. Dit tekstblok kan naar eigen inzicht met inhoud gevuld worden. Het maakt deel uit van iedere enquête en wordt ook getoond als het leeg is (lege bladzijde).

Aan de rechterkant kunt u de inhoud van uw tekstblok invoegen. Als u in het tekstveld klikt, verschijnt rechtsboven de link naar de teksteditor. In de teksteditor kunt u uw vraag schrijven en opmaken.

Verder kunt u nu nog een filter voor het tekstblok definiëren. Dat doet u onder het invoerveld van het tekstblok. Het filter stuurt automatisch het tonen of verbergen van de vraag, afhankelijk van bijvoorbeeld de antwoorden op voorgaande vragen.

Selectielijst


Het vraagtype Selectielijst geeft – net als een enkelekeuzevraag  - een deelnemer de mogelijkheid om één antwoord te kiezen uit verschillende antwoordopties. De lijst met antwoordopties worden getoond in een lijst zodra hierop wordt geklikt (zie schermweergave).

Een speciale mogelijkheid die alleen voor een selectielijst bestaat is de ‘Aanwijzing voor antwoordselectie’. Hier kunt u een aanwijzing geven voor de selectielijst, bijvoorbeeld: “Selecteer uit onderstaande lijst’’ (zie schermweergave).